รับสมัครพนักงาน

วิศวกรประจำหน่วยงาน (Site Engineer) 

เปิดโอกาสรับสมัครสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ณน้อยกว่า 2 ปี

 วิศวกรประจำหน่วยงาน (Site Engineer)

รับผิดชอบในการตรวจสอบแบบประกอบการก่อสร้าง, การใช้วัสดุอุปกรณ์, การควบคุมการทำงานของรับเหมาย่อยให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีความถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อให้ได้คุณภาพงานโครงการตามข้อกำหนดและมีอำนาจการสั่งการ, ให้คำแนะนำ, การอนุมัติในการดำเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลภายในงานโครงการต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา/ก่อสร้าง
- มีจริยกรรม และความรับผิดชอบสูง, บุคลิกภาพดี สามารถทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้ดี
- มีใบประกอบวิชชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
- ชาย/โสด มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
- ถ้ามีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคาร, Post - Tension หรืออาคารสูงเกิน 8 ชั้น จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 ยื่นจดหมายสมัครงาน และ Resume มาทาง E-mail : pmi.korat@gmail.com  หรือ Fax 044-353052