บริการของเรา
Our Services


       บริการก่อนงานก่อสร้าง
       - ประเมินและกำหนดขอบเขตของโครงการ

       - วิศวกรรมคุณค่า
       - การทำตารางแผนงานของโครงการ
       - วางแผนการขนส่งของโครงการ

 
         Pre-Construction Services

         - Project Reviewing/Scoping
         - Value Engineering
         - Scheduling
         - Site Logistic Planning

 

 

 

    บริการงานก่อสร้าง    - การบริหารการจัดการโครงการ
    - ที่ปรึกษา / ควบคุมดูแลโครงการ
    - ประสานงานในภาคสนาม เรืองการขนส่งเครื่องจักร, เครื่องมือ และวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการ
    - ทำแผนงานการก่อสร้างและสัญญาการก่อสร้าง
    - การส่งมอบงาน


     Construction Services

    - Project Management
    - Site Supervision/General Conditions
    - Coordination of Field work, Equipment and Material delivery
    - Schedule Admins/Contract Admins
    - Punch List Completion