-A +A
www.pmi.co.th      
Search

 รับสมัครพนักงาน

วิศวกรประจำหน่วยงาน (Site Engineer) 

เปิดโอกาสรับสมัครสำหรับผู้ที่มีประสบการ์ณน้อยกว่า 2 ปี


 วิศวกรประจำหน่วยงาน (Site Engineer)

รับผิดชอบในการตรวจสอบแบบประกอบการก่อสร้าง, การใช้วัสดุอุปกรณ์, การควบคุมการทำงานของรับเหมาย่อยให้แล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยมีความถูกต้องตามรูปแบบและมาตรฐานวิศวกรรม เพื่อให้ได้คุณภาพงานโครงการตามข้อกำหนดและมีอำนาจการสั่งการ, ให้คำแนะนำ, การอนุมัติในการดำเนินงานอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลภายในงานโครงการต่อผู้บังคับบัญชาให้ทราบ

คุณสมบัติ

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา/ก่อสร้าง
- มีจริยกรรม และความรับผิดชอบสูง, บุคลิกภาพดี สามารถทำงานประสานกับบุคคลอื่นได้ดี
- มีใบประกอบวิชชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
- ชาย/โสด มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
- ถ้ามีประสบการณ์งานก่อสร้างอาคาร, Post - Tension หรืออาคารสูงเกิน 8 ชั้น จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 
 ยื่นจดหมายสมัครงาน และ Resume มาทาง E-mail : pmi.korat@gmail.com  หรือ Fax 044-353052


   
 
  Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic   ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
บริษัท พี.เอ็ม.ไอ. เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
2013/12-13 ถ.สืบศิริ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
Tel : 044-353098, 089-8442108, 089-8467703 Fax: 044-353052
Email : pmi.korat@gmail.com